Atelokollajen nedir?

Atelokollajen nedir?
Atelokollajen atelopeptidasyon sırasında immünojenik telopeptitlerden serbest kalan ve özel olarak modifiye edilmiş bir
kollajen tipidir.
Atelopeptidasyon nedir?
Atelopeptidasyon bir kollajen molekülündeki immünojenik/antijenik terminal peptit sekansının (telopeptit) fizyokimyasal de-
lesyonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sonuç olarak ortaya çıkan modifiye edilmiş kollajene, atelokollajen olarak
adlandırılmakta olup bu madde hastalara implante edildiğinde herhangi bir yan etkiye yol açmayan güvenli ve non-immü-
nojenik bir kollajendir. Patentli biyolojik teknolojimiz (patent kayıt no. 276891) kemik veya membran bileşiminde bulunan
antijenik peptit segmentinde fizyokimyasal olarak delesyon oluşturma imkânı sağlamaktadır
.Böylece granüller, membranlar,tamponlar ve konilerin doğal kollajen matriks yapıları korunur ve bu sayede biyouyumlu hale getirilirler.
Ayrıca uygulanan özgün liyofilizasyon işleme teknolojisi sayesinde kollajenin kristalize moleküler yapısı değişmeden korunur.
Bu durum bizim kemik greftimizde – Hypro-Oss. – doğal hidroksiapatitin moleküler yapısı için de geçerlidir.
Diğer üreticiler tarafından uygulanan imalat yöntemlerinin aksine Hypro-Oss üretimi sırasında ısı (termal işleme tabi tutma)
kullanılmaz. Kemiksel materyallerin ısıtılmasının hidroksiapatitin doğal kristalize mikro-yapısını negatif yönde etkilediği, böyle-
ce kemik seramizasyonu ve kollajen bileşenlerinde tahribata yol açtığı bilinmektedir.
Liyofilizasyon nedir?
Liyofilizasyon bir dondurarak kurutma işlemi olup suyu materyalden süblimleşme yolu ile ayırır. Bu durumda buz, sıvı bir ara
forma dönüşmeden direkt olarak su buharına çevrilir. Dondurarak kurutulmuş materyaller oldukça emici olup oda ısısında
saklanabilir.
Atelokollajenin özellikleri
• Yüksek derece biyo-uyumluluk ve güvenilirlik
• Nadiren zayıf enflamatuar yanıt
• Mikrobiyal büyümeyi desteklemez
• Mükemmel yara iyileştirici özellikler
• Güçlü hidrofilik özellik sayesinde en uygun düzeyde hücre adezyonu ve kan absorpsiyonu
• Trombositlerden pıhtılaşma ve büyüme faktörlerinin (IGF 1, TGF-beta, PDGF) salınımı
• Yara salgılarının kollajenolitik aktivitesinin inhibisyonu
• Desteklenmiş granülasyon ve epitelizasyon yolu ile yumuşak doku iyileşmesi ve yönlendirilmiş doku rejenerasyonunun
desteklenmesi
• Atelokollajenin güçlü hemostaz etkisi sayesinde cerrahi işlemler sonrasında hematom oluşumu engellenir
• Mezenkimal osteoprogenitör kök hücrelerin osteoblastlara farklılaşmasını sağlama yeteneği
• Doğal hidroksiapatit yapısı ile bağlantılı olarak osteoblastlarda anlamlı düzeyde artmış proliferasyon
Atelokollajenin emilimi
Emilim ve biyo-dönüşüm, latent kollajenazlar adı verilen, doku hasarı ve iyileşmesi sırasında dokularda aktive edilen özel
enzimlerin aktivasyonu ile başlatılır. Kollajenazlar aynı zamanda yara yakınında bulunan lizozomlar, granülositler ve diğer
hücresel yapılarda da bulunur.
Preklinik testler sürecin apirojenik (enflamatuar yanıt oluşturmayan) olduğunu ve makrofajların (enflamasyon hücreleri) varlı-
ğının atelokollajen emilimi ile bağlantılı olmadığını göstermiştir. Emilim süreci kollajen proteininin yavaş hidrolizi ile sonuçlanır.
Bunun sonucunda doku hücreleri tarafından metabolize edilen çözünebilir peptitler ve aminoasitler ortaya çıkarken rejene-
rasyon ve hastanın kendi dokularına benzeyecek şekilde yenilenme süreci desteklenir. Atelokollajen herhangi bir immün
reaksiyon oluşturmadan insan dokuları tarafından tolere edilir ve dokunun kendi kollajenlerine uyguladığı mekanizmaya
benzer bir mekanizma ile metabolize edilir.

Atelokollajen nedir?” üzerine 9.902 yorum